Pre podnikateľov

Pre podnikateľov 2018-06-07T08:39:42+00:00
úver, spotrebný úver, pôžička, poistenie úveru, podnikateľský úver, penize na ruku, úver pre dôchodcov, úver pre živnostníkov, potrebujem peniaze, ako si požičat, kde si požičat penize, rýchla pôžička, rýchle peniaze

Úver pre podnikateľov

Fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý na Slovensku podáva daňové priznanie. Úver nie je určený pre začínajúcich podnikateľov. Minimálna doba podnikania pre úver G a G+  je 24 mesiacov, G premium 60 mesiacov a pre G so zábezpekou 12 mesiacov.

Povinné doklady k žiadosti o úver:

V prípade ak žiadateľ podniká na základe OR SR, občiansky preukaz dokladajú všetky osoby (konatelia), oprávnené konať za spoločnosť (v súlade s ORSR),
V prípade ak je žiadateľ FOP alebo PO, ktorá nemá zverejnenú účtovnú závierku, dokladuje tlačivo Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania, originál potvrdené príslušným Daňovým úradom, k dokladovanému DP. V prípade klienta, ktorý má aktuálne platnú inú zmluvu (produkt G), resp. ktorý za obdobie predchádzajúcich 6 mesiacov má zmluvu (produkt G) v stave ukončená/splatená (takáto zmluva však nesmie byť ukončená/splatená predčasne skôr ako po úhrade polovice pôvodného splátkového kalendára),  dané potvrdenie nevyžadujeme.
V prípade posudzovania žiadosti v období od 01.01. do 31.03. daného roku, kedy klient ešte nemal povinnosť podať daňové priznanie, akceptujeme posledné podané daňové priznanie. (Napr. ak žiada o úver 25.02.2017, kedy ešte nemusel podať DP za predchádzajúci rok 2016, predkladá posledné podané DP teda za rok 2015).
V prípade ak o úver žiada po 31.03., a v tom čase ešte nepodal DP za predchádzajúce obdobie, dokladá posledné podané DP (ako príklad v bode vyššie) spolu s potvrdením odkladu podania daňového priznania.
Výpis za 1 predchádzajúci mesiac, prípadne za určité uzatvorené obdobie (štvrťrok, polrok, rok) z  bankového účtu, na ktorý požaduje žiadateľ vyplatiť úver
V prípade ak žiadateľ FO – podnikateľ požaduje vyplatiť úver na účet tretej strany, dokladuje zároveň dispozičné právo k uvedenému účtu.
V prípade PO je možné vyplatiť úver len na bankový účet vedený na danú právnickú osobu (žiadateľa).
V prípade, ak si žiadateľ zriadil nový bankový účet, z ktorého ešte nedostal výpis, akceptujeme Zmluvu o zriadení bankového účtu.

Ďalšie doklady k žiadosti o úver:

V prípade produktu G so zábezpekou posudok na stanovenie hodnoty nehnuteľností vyhotovuje interný znalec spoločnosti.
Zmluva o prenájme na dobu neurčitú (s uvedenou výškou nájmu),
Daňové priznanie za predchádzajúce obdobie (kde je uvedený príjem z prenájmu),
V prípade, že je voči žiadateľovi vedená exekúcia dokladuje kópiu dohody o splácaní exekúcie od exekútorského úradu a potvrdenia o úhradách splátok za posledných 6 mesiacov (kópie napr. výpisov z účtu, poštových poukážok, dokladov o úhrade v hotovosti, dokladov o vklade na účet ..)
V prípade ak exekúcia zistená v CRE voči klientovi je uhradená, klient vydokladuje potvrdenie od exekútorského úradu o zaplatení všetkých záväzkov.